O spoločnosti  Reklamácie  Servis  Obchodné podmienky  Kariéra

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY FIRMY AXIS comp, s.r.o.:

Tieto všeobecné obchodné podmienky firmy AXIS comp, s.r.o. definujú základné pravidlá a podmienky obchodného styku a spolupráce firmy AXIS comp, s.r.o. a jej zákazníkov.

CENY:

Cena uvádzaná v €. Zmena cien vyhradená bez predošlého upozornenia.  

ZÁKLADNÉ PODMIENKY SPOLUPRÁCE:

Nákup vo firme AXIS comp, s.r.o. môžu uskutočňovať podnikateľské subjekty - fyzické alebo právnické osoby.

OBJEDNÁVKA TOVARU:

Spôsob objednávky: Zákazník si môže objednať tovar osobne, telefonicky, písomnou formou ( faxom, emailom alebo poštou). V prípade osobnej alebo telefonickej objednávky a za predpokladu okamžitej dostupnosti a odberu tovaru, nie je potrebné objednávky potvrdiť písomnou formou. Vo všetkých ostatných prípadoch bude objednávka potvrdená aj písomne (faxom, emailom, poštou). Objednávka musí obsahovať: názov zákazníka, kontaktnú osobu, telefónne a faxové číslo, bankové spojenie, IČO, DRČ, presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, platnosť objednávky, spôsob odberu ( osobne, alebo UPC, DPD ) a spôsob úhrady. Pri objednávkach starších ako 30 dní je potrebné znovu potvrdiť ich platnosť. Objednávky sú zaraďované do systému v poradí, v akom prichádzajú. Potvrdenie objednávky: Potvrdenie objednávky zo strany AXIS comp, s.r.o. môže byť vykonávané telefonicky, faxom, e-mailom alebo písomnou formou t.j. proforma faktúrou. Záväznosť objednávky: Objednávka staršia ako 30 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto môže mať za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie. Pri bezdôvodnom zrušení už potvrdenej objednávky bude zákazník pri nasledujúcich objednávkach povinný uhradiť zálohovú platbu. V prípade ak zálohovú platbu neuhradí, nebude jeho objednávka akceptovaná. Výzva k odberu: Výzva k odberu slúži na oznámenie zákazníkovi, že objednaný tovar je pripravený k expedícii. Uskutočňuje sa telefonicky alebo faxom. Faktúra: Faktúra je jednostranný právny úkon predávajúceho, majúci charakter daňového a platobného dokladu. Faktúra obsahuje číslo, dátum vystavenia, dátum zdaniteľného plnenia, dátum splatnosti, číslo objednávky zákazníka, kód, množstvo, identifikácia tovaru, kúpnu cenu jednotlivých druhov tovaru a jeho celkovú kúpnu cenu, obchodné meno, sídlo, IČO, DRČ kupujúceho a predávajúceho, sadzbu DPH a jej eurové vyjadrenie. Faktúra je považovaná za uhradenú v deň pripísania príslušnej čiastky na účet AXIS comp, s.r.o..  

ODBER TOVARU:

Odber tovaru sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom - osobne, prepravnou službou. Pri osobnom prevzatí tovaru zo skladu AXIS comp, s.r.o., musí zákazník predložiť faktúru na tovar a skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky. Pri použití prepravnej služby sa tovar a dodacie doklady odovzdajú prepravnej službe. Daňové doklady sa posielajú poštou. Tovar je zabalený a zabezpečený. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie nebudú akceptované.  

DOPRAVA TOVARU:

Pri dodávkach tovaru mimo Žiliny zabezpečuje firma AXIS comp, s.r.o. prepravu tovaru za týchto podmienok: - pri odbere tovaru v hodnote do 700€ (bez DPH) sú poplatky za dopravu 7€ - pri odbere tovaru v hodnote nad 700€ (bez DPH) sú poplatky za dopravu 5€. Cena pre nadrozmerné tovary sa dohodne zo zákazníkom jednotlivo pre každú zásielku. Pri dodávkach tovaru na území Žiliny firma AXIS comp, s.r.o. prepravu tovaru nezabezpečuje. Cena prepravného pre internetový obchod je zobrazená pri objednávaní a môže sa líšiť od cien za prepravu pri priamom predaji.   

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Zákazníci firmy AXIS comp, s.r.o. môžu využiť tri druhy platobných podmienok:- platbu v hotovosti pri prevzatí resp. objednaní tovaru- platbu pred dodaním tovaru bankovým prevodom na základe proforma faktúry- platbu s odloženou splatnosťou. Všetky ceny publikované AXIS comp, s.r.o. sú kalkulované na splatnosť 3 až 10 kalendárnych dní. Platobné podmienky sú určené na základe dohody s Vašim predajcom. Platba v hotovosti resp. na proforma faktúry je uplatňovaná na nových odberateľov a na firmy s problematickou platobnou disciplínou.  

TECHNICKÁ PODPORA PREDAJA:

Firma AXIS comp, s.r.o. si vyhradzuje v prípade potreby zverejňovať cenníky len v elektronickej forme. Pre zasielanie na správnu adresu je potrebné, aby zákazník aktualizoval každú zmenu u predajcu alebo v e-shope. Technický support: Každý zákazník má nárok na bezplatnú technickú podporu na zakúpený tovar. Pokiaľ sa jedná o technickú podporu, ktorú je potrebné doručiť na médiách (CD, disketa), tieto médiá je potrebné uhradiť, pokiaľ sa jedná o inštaláciu, reinštaláciu alebo akúkoľvek softwarovú úpravu berie sa to ako platená služba.